ورود کاربران

راهنمای تنظیم مقاله

فصلنامه مطالعات ملی به منظور تولید دانش تخصصی درباره «هویت و همبستگی ملی» مقالات را با شرایط زیر پذیرش و چاپ می نماید:

1- برآمده از یک کار اصیل پژوهشی و دارای ویژگی دانش افزایی باشد.

2- واجد معیارها و ضوابط علمی تحقیق به ویژه از بُعد روشی و نظری باشد.

3- قبلا در نشریات یا مجموعه مقالات، سمینارها و مجامع علمی دیگر چاپ نشده باشد.

4- مقالات برگرفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری به شرط قید نام استاد راهنما در کنار نام نویسنده قابل چاپ است.

 

چگونگی تدوین مقالات:

صفحه اول: 1- عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی، عنوان علمی (رتبه علمی دانشگاهی، رشته تحصیلی و محل کار یا تدریس)، آدرس پست الکترونیکی نویسنده یا نویسندگان، شماره تماس. 2- چکیده فارسی حداکثر در 150 کلمه . 3- کلیدواژه (حداکثر 5 کلمه). 4- در صورتی که مقاله برگرفته از پایان نامه و طرح پژوهشی باشد یا سازمان یا نهادی هزینه مالی پروژه را پرداخت کرده باشند، مراتب در پاورقی صفحه اول درج شود.

صفحه دوم و بعد  از آن:

1- مقدمه و طرح مسأله؛

2- سؤال یا سؤال های تحقیق

3- چارچوب نظری یا مفهومی (تعریف مفاهیم، فرضیه ها، تئوری های تعیین کننده موضوع، مدل نظری)

4- روش تحقیق

5- یافته های تحقیق

6- تکنیک گردآوری اطلاعات، حوزه تحقیق، سال انجام تحقیق، جامعه آماری و حجم نمونه

7- خلاصه و نتیجه گیری

8- یادداشت ها

9- منابع

10- خلاصه انگلیسی مطابق صفحه اول (عنوان مقاله، نام نویسندگان با عناوین دقیق علمی، چکیده، کلیدواژه) - توجه شود چکیده انگلیسی باید دقیق و براساس استخراج از نرم افزار گوگل نباشد.

 

ویژگی های شکلی مقاله:

1- مقاله، با نرم افزار word حروف چینی شده و حداکثر در 18 صفحه از طریق وبسایت فصلنامه ارسال گردد؛

2- ارجاعات در داخل متن به طور کامل و به فارسی درج شود و از واژه همان پرهیز شود (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، شماره صفحه)؛

3- کلمات غیرفارسی در داخل متن شماره گذاری (توک) و معادل لاتین آن در پایین صفحه درج شود؛

4- پی نوشت به آخر مقاله و قبل از منابع منتقل شود؛

5- منابع در انتهای مقاله به ترتیب حروف الفبا به تفکیک منابع فارسی و غیرفارسی ذکر شود؛

6- فهرت منابع و مأخذ به روش زیر تدوین و در پایان مقاله اضافه شود:

الف) کتاب ها: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، عنوان کتاب، مترجم: ..... جلد، محل نشر: ناشر

ب) مقالات: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)، «عنوان مقاله»، نام نشریه، دوره، شماره نشریه، مکان نشر: شماره صفحه ابتدا و انتهای مقاله

ج) منابع الکترونیکی: نام خانوادگی، نام (تاریخ مراجعه به سایت یا وبلاگ)، عنوان مقاله یا نوشته، نشانی دقیق اینترنتی یا دسترسی (CD و ...)

د) پایان نامه ها: نام خانوادگی، نام (سال تحصیلی که رساله دفاع شده است)، عنوان کامل رساله، نام استاد راهنما و مشاور، شهر محل استقرار دانشکده یا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشر نشده)

ه) سایر منابع: پیروی از الگوهای متداول در مجلات علمی معتبر.