ورود کاربران

نوشته شده توسط بررسی سردبیر و مدیر مسئول دسته: Latest
نمایش از 06 خرداد 1394 بازدید: 2228
پرینت

راهنماي تنظيم مقاله

 

فصلنامه مطالعات ملي به‌منظور توليد دانش تخصصی دربارة «هويت و همبستگي ملی»، مقالات را با شرايط ذيل پذيرش و چاپ مي‌نمايد:

1- برآمده از يك كار اصيل پژوهشي و داراي ويژگي‌ دانش‌افزايي باشد. 2- واجد معيارها و ضوابط علمي تحقيق به‌ويژه از بُعد روشي و نظري باشد. 3- قبلاً در نشريات يا مجموعه‌مقالات، سمينارها و مجامع علمي ديگر چاپ نشده باشد. 4- مقالات برگرفته از پايان‌نامه‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري به شرط قيد نام استاد راهنما در كنار نام نويسنده قابل چاپ است.

 

چگونگي تدوين مقالات

صفحة اول: 1- عنوان كامل مقاله، نام و نام‌خانوادگي، عنوان علمی (رتبة علمي دانشگاهي، رشته تحصیلی، محل كار يا تدريس)؛ آدرس پست‌ الكترونيكي نويسنده يا نويسندگان، شماره تماس. 2- چكيدة فارسي حداكثر در 150 كلمه، 3- كليد‌واژه (بحداکثر 5 كلمه). 4- در صورتي كه مقاله برگرفته از پايان‌نامه یا طرح پژوهشی باشد يا سازمان يا نهادي هزينة‌ مالي پروژه را پرداخت كرده باشند، مراتب در پاورقي صفحة اول درج گردد.

صفحات دوم و بعد از آن: 1- مقدمه و طرح مسأله 2- سؤال يا سؤال‌هاي تحقيق 3- چارچوب نظري يا مفهومي(تعريف مفاهيم، فرضيه‌ها، تئوري‌هاي تبيين‌كنندة موضوع، مدل نظري) 4- روش تحقيق 5- يافته‌هاي تحقيق 6- تكنيك گردآوري اطلاعات، حوزة تحقيق، سال انجام تحقيق، جامعة آماري و حجم نمونه 7- خلاصه و نتيجه‌گيري 8- يادداشت‌ها 9- منابع 10- خلاصة انگليسي مطابق صفحة اول.

 

ويژگي‌هاي شكلي مقاله

1- مقاله، با نرم‌افزار Word حروف‌چيني شده و حداكثر 18 صفحه از طريق وبسایت فصلنامه  ارسال گردد.
2- ارجاعات در داخل متن درج شود (نام‌خانوادگي نويسنده، سال انتشار: شماره صفحه)
3- كلمات غيرفارسي در داخل متن شماره‌گذاري (توك) و معادل لاتين آن در پايين صفحه درج شود. 4- پي‌نوشت‌ها به آخر مقاله و قبل از منابع منتقل شود. 5- منابع در انتهاي مقاله به ترتيب حروف الفبا به تفكيك منابع فارسي و غيرفارسي ذكر شود. 6- فهرست منابع و مآخذ به روش زير تدوين و در پايان مقاله اضافه شود:

الف) كتاب‌ها: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)؛ عنوان كتاب، مترجم: جلد. محل نشر: ناشر.

ب) مقالات: نام‌خانوادگي، نام (سال انتشار)؛ «عنوان مقاله»، نام نشريه، دوره‌، شمارة نشريه، مكان نشر: صفحاتي كه مقاله به خود اختصاص داده است.

ج) منابع الكترونيكي: نام‌خانوادگي، نام (تاريخ مراجعه به سايت يا وب‌لاگ)؛ عنوان مقاله يا نوشته؛ آدرس دقيق اينترنتي يا دسترسي (CD، ...)

د) پايان‌نامه‌ها: نام‌خانوادگي، نام (سال تحصيلي كه رساله دفاع شده است)؛ عنوان كامل رساله‌، نام استاد راهنما و مشاوران، شهر محل استقرار دانشكده يا دانشگاه: نام دانشگاه، (منتشر نشده).

ه‍.(‍ سایر منابع‌‌: پيروي از الگوهاي متداول در مجلات علمي معتبر.