ورود کاربران

نوشته شده توسط بررسی سردبیر و مدیر مسئول
نمایش از 06 خرداد 1394 بازدید: 1571
پرینت

اهداف

1-حفظ و تقویت هویت و همبتگی و انسجام ملی

2- تحکیم همزیستی مسالمت آمیز ملت ایران بر مبنای اسلامی- ایرانی و قانون اساسی

3- تحکیم هویت ملی و عناصر آن به عنوان ملاط اجتماعی، همبستگی و وحدت ملی در ایران

4- تقویت و تبیین عناصر تمدن ایرانی

5- تقویت و تبیین هویت اسلامی و مذهب شیعه و کارکردهای انسجام بخش آن

6- تولید و انتشار نظریه های بومی در حوزه هویت همبستگی ملی

7- کسب رتبه نخست نظریه پردازی بومی هویت و همبستگی ملی و فراگیر کردن آن در کل کشور